به وب سایت پایا محاسب خوش آمدید

1

حساب های پرداختنی دقیقا نقطه مقابل حساب های دریافتنی می باشند،این حساب ها نماینده طلبکاران ماست که ازراه های گوناگون ازقبیل خرید کالایا خدمات به طورنسیه، دریافت وام ازبانک،خرید اموال واوراق قابل فروش برای ما ایجاد می شوند و به عبارتی حساب های پرداختنی معادل ارزش ریالی پول دیگران نزد ماست.بحث درباره سيستم كنترل داخلي حساب های پرداختنی چنان گسترده است  كه تمام چرخه خريد را در برمی گيرد.

همان طور که ذکر شد حساب های پرداختنی جزدسته بدهی ها به شمارمی آیند.

طلبکاران یا بستانکاران ما براساس حروف الفبا در دفتر معین به نام معین حساب های پرداختنی یا معین بستانکاران و دردفترکل به نام کنترل حساب های پرداختنی یا حساب های پرداختنی ثبت ونگهداری می شوند.

روند پرداخت حساب های پرداختنی را مدیریت دسته بندی می کند که مطابق اولویت پرداخت شود درنهایت منجربه افزایش راندمان جریان نقدینگی می شود.

اهداف رسیدگی به حساب های پرداختنی :

1.کفایت سیستم کنترل داخلی حسابهای پرداختنی و چرخه خرید پرداختها

2.اعتبار حسابهای پرداختنی ثبت شده(رخداد و تعهد )

3.ثبت دفاتر بودن تمام حسابهای پرداختنی (کامل بودن )

4.صحت محاسبات ریاضی

5.درستی ارزشیابی حسابهای پرداختنی

6.کفایت افشا و چگونگی ارائه پرداختنی ها در صورت های مالی

گفتنی است که یکی ازکاربرگ های اساسی برای بررسی حساب های پرداختنی ترازآزمایشی انواع مانده حساب های پرداختنی به تاریخ ترازنامه و درخواست های تائیدیه بستانکاران است؛همچنین مغایرت گیری صورت حساب های ماهانه فروشندگان (بستانکاران) با مدارک پرداختنی یکی دیگر از روش های کنتری ومدیریت حساب های پرداختنی است.

شرکت پایا محاسب اکسیر ارقام بهترین گزینه برای یاری شما درزمینه تهیه و تنظیم لیست های پرداختنی و ... است.

همین حالا با ما تماس بگیرید...تماس با ما

دی ان ان