به وب سایت پایا محاسب خوش آمدید

1

تحریردفاتر همچنان یکی از معیار های پذیرش تمام یا بخشی از هزینه های شما محسوب می شود لذا اشخاص حقیقی ویا حقوقی که بر اساس قانون ملزم به نگهداری دفاتر قانونی هستند میبایست این موضوع را جدی گرفته و در این راستا از خدمات افراد باتجربه و توانمند بهره گیرند.

 

به همین دلیل توصیه می شود از اقدام به تحریر اینگونه دفاتر بدون راهنمایی های لازم توسط افراد با تجربه جداً خودداری نمایید چرا که باعث عدم پذیرش  آن از جانب سازمان امور مالیاتی خواهد شد معمولا” یک شرکت حسابداری بدلیل تکرار مداوم این کار توسط حسابداران شاغل در آن مطمئن ترین گزینه های جهت  ارائه این خدمت می باشد. در این راستا شرکت پایا محاسب اقدام به دایر نمودن واحد تخصصی در این زمینه نموده است تا ریسک رد دفاتر قانونی شما را کاهش دهد.

 

 

بر اساس ماده 16 آیین نامه 230761 موضوع ماده 95 موارد رد  دفاتر به شرح زیرمی باشد:

1- در صورتی که دفاتر ارائه شده نزد مراجع ذیربط به ثبت نرسیده باشد یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

3- تأخیر تحریر دفاتر روزنامه بیش از 15 روز و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در این آئین­نامه.

4- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات این آئین­نامه.

5- در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مودی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تأیید بالاترین مسئول اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد.

6- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطلاعات موجود در سیستم ­های ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) و یا سامانه ثبت برخط معاملات در مورد اشخاصی که از سیستم ­های مذکور استفاده و یا مکلف به استفاده از سامانه یادشده می­ باشند."

7- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه.

8- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت شده اعم از تحریر شده و نانویس.

9- تغییر نرم افزار حسابداری مورد استفاده در طی سال مالیاتی بدون اطلاع قبلی اداره امور مالیاتی ذی ربط.

10- تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی.

11- تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور و زبان فارسی.

12- حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی.

 

تبصره- در مورد بند 8 این ماده چنانچه سفید ماندن برای ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هرروز یا هرهفته یا هرماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد.

 

 

همین حالا با ما تماس بگیرید...تماس با ما

دی ان ان